Betingelser for rejser med den Transsibiriske Jernbane

Arrangement Rejserne i dette program er arrangeret af Alt-Rejser A/S København, i samarbejde med lokale turarrangører.

Tilmelding Tilmelding kan ske mundtligt eller skriftligt senest 60 dage før afrejse. Bestilles turen senere, skal påregnes gebyr. Aftalen er bindende for begge parter, når depositum er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum, bekræfter kunden samtidig at have modtaget vor aftalebekræftelse og accepterer de i brochuren oplyste vilkår for rejsen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne som angivet i passet.

Personoplysninger Kunden samtykker i forbindelse med indgåelse af aftalen til, at rejsebureauet videregiver kundens indtastede data til de relevante underleverandører, herunder luftfartsselskaber, hoteller mv. Rejsebureauet videregiver alene oplysninger på kunden, der er nødvendige for aftalens gennemførelse.

Depositum Samtidig med tilmeldingen, dog senest 8 dage efter reservationen, indbetales et depositum på DKK 2.000,- pr. person, samt visagebyr og anbefalet forsendelses gebyr pr. person, medmindre andet er anført for den pågældende rejse. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

Slutindbetaling Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser, samt skatter, afgifter m.v. Hvis ikke andet er anført, er rejseprisen baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Tilslutningsrejse indgår alene, hvis den er markedsført sammen med hovedarrangementet, som en integreret del af pakkerejsen.

Børnerabat Evt. speciel pris for børn fremgår af prislisten.

Ændringer Medmindre andet er anført gælder følgende: For ændringer af pakkerejser mindre end 60 dage for afrejse, betales et ekspeditionsgebyr på DKK 1000,- pr. person.

Afbestilling Medmindre andet er anført gælder følgende: - mere end 60 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med et fradrag af indbetalte depositum. - 60-25 dage før afrejse: 50% af rejsens pris er tabt. - Mindre end 25 dage før afrejse: hele rejsens pris er tabt. OBS! Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation eller en flybillet er behæftet med strengere afbestillingsbestingelser end de ovenfor nævnte, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vær opmærksom på, at mange flybilletter og landarrangementer er behæftet med strengere afbestillingsregler end de her nævnte. Udgifter for invitation og visum samt gebyr for anbefalet post kan ikke refunderes.

Afbestilling ved akut sygdom Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald. Oplysninger fås ved henvendelse.

Rejseforsikring Det anbefales på det kraftigste, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger i forbindelse med sygdom og ulykke, hjemtransport samt rejsebagage.

Arrangørens ansvar Alt-Rejser A/S optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder med hvilke der samarbejdes. Alt-Rejsers ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. DKK 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport f.eks. ca DKK 120,-/per kg. indskrevet bagage.

Kundens ansvar Kunden er forpligtet til at selv drage omsorg for, at pas, visumkrav og andre formaliteter er bragt i orden før afrejsen, samt at kontrollere at for- og efternavne i billetter, visum og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirm) ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette, har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav. Kunden er forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal denne traks efter manglens konstatering reklamere til rejsebureauet, dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen. Passagerer, der udebliver fra aftalte afgangssteder og/eller tidspunkter, eller ikke kan tiltræde rejsen pga ugyldige rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente godtgørelse af nogen art.

Pas, visum og vaccinationer Kontakt din egen læge eller http://www.ssi.dk/Vaccination/Vaccination%20af%20rejsende/Vaccinationssteder.aspx . Alle oplysninger om pas-, visa- og vaccinationsbestemmelser gælder for danske statsborgere. Er den rejsende ikke dansk statsborger, opfordres til, før bestilling af rejsen, at søge oplysninger hos ambassade/konsulat og evt. Seruminstituttet om indrejsebetingelser. Rejsende med udenlandsk statsborgerskab bør oplyse dette til rejsebureauet ved bestillingen. Undlades en sådan oplysning, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende.

Overdragelse af rejsen Overdragelse af rejsen til en anden person, er pga. regler der gælder ydelser leveret af vore underleverandører, ikke tilrådeligt. Vi henviser derfor til de almindelige afbestillingsregler.

Ændringer/aflysninger Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeurelignende forhold). Hvis kunden ikke ønsker at deltage i en anden rejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Yderligere krav kan derefter ikke gøres gældende.

Prisændringer Arrangøren har iflg. loven ret til at forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser.

Klagenævn i forbindelse med pakkerejser: Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte. http://www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/

Værneting Sø- og Handelsretten i København.

Teknisk arrangør: Alt Rejsebureau A/S. Medlem af rejsegarantifonden nr. 182. Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620