Betingelser

NB! Vedrørende indrejsekrav efter aftalens indgåelse: 

Det er den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde de til rejsen nødvendige indrejsekrav, herunder at være i besiddelse af de af destinationslandet påkrævede dokumenter.

Altrejser rejsebureau gør opmærksom på, at der på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke gælder særlige indrejsekrav i relation til COVID-19 for den/de destination(er), som omfattes af den købte pakkerejse. Den rejsende er oplyst herom og erklærer sig indforstået med, at rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig, hvis der inden afrejse eller under rejsen på destinationen indføres særlige COVID-19 relaterede indrejsekrav. Den rejsende har således ikke ret til at hæve købet eller afbestille gebyrfrit i den anledning. Ønsker den rejsende i sådanne situationer ikke at gennemføre rejsen, vil det være rejsebureauets almindelige afbestillingsvilkår, der er gældende.

 

Betingelserne her regulerer aftaleforholdet mellem dig som rejsende og Altrejser Rejsebureau i henhold til almindelig lovgivning samt Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017)

 

 

Aftaleindgåelse

Aftalen regnes som indgået ved betaling af depositum eller rejsens fulde pris. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt. Tilbuddet accepteres af den rejsende, når depositum eller hele rejse er betalt. Forinden har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og accepteret disse almindelige betingelser. 

Altrejser fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

*Ved fysisk henvendelse på rejsearrangørens salgssted accepterer den rejsende rejsearrangørens tilbud ved betaling af hele eller en del af pakkerejsens pris. Den rejsende får inden betalingen udleveret disse almindelige betingelser.

*Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. De aftalte vilkår samt disse almindelige betingelser fremsendes til den rejsende, efter aftalen er indgået telefonisk.

*Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller et depositum, som angivet i aftalen. Den rejsende har forinden modtaget disse almindelige betingelser.

 

 

Kundens generelle betingelser

Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes til den mail-/postadresse, der er oplyst til Alt Rejser i forbindelse med, at aftalen blev indgået. Kunden er forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige, for at rejsearrangøren kan tage kontakt både før og under rejsen.

 

Husk i den forbindelse altid at tjekke spamfilteret. Ved modtagelsen af rejseplan og rejseforslag skal kunden straks kontrollere begge dele grundigt for at sikre, at alle oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med det, der er bestilt. Navne skal være identiske med navne i det/de pas, der bruges på rejsen. Såfremt der er uoverensstemmelser med det aftalte, skal man rette henvendelse til Alt Rejser med det samme. Er der en fejl i det fremsendte, vil Alt Rejser forsøge at rette dette, men såfremt fejlen skyldes forkerte oplysninger fra kundens side, skal eventuelle udgifterne afholdes af kunden. Hvis ikke det er muligt at ændre fejlen, kan Alt Rejser ikke holdes ansvarlig. Den rejsende skal endvidere sikre sig, at særlige ønsker fremgår af rejsepapirerne eller på anden måde er dokumenteret. I modsat fald kan man ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler. Man skal være opmærksom på, at de oplysninger, der står i og rejseplan, er de gældende, hvis der er afvigelser i forhold til Alt Rejser generelle betingelser.

 

 

Visum/Pas/Vaccination

Den rejsende skal sørge for at have et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse og andre dokumenter, der er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder visa og dokumentation for anbefalede vaccinationer. Man skal ved indgåelse af aftalen oplyse om nationalitet af hensyn til Alt Rejsers oplysningspligt i forbindelse med visum, for at sikre den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder.

Det er den rejsendes pligt at sørge for visum og transitvisum (kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor der er mellemlandinger undervejs). Man skal være opmærksom på, at der kan være forskellig behandlingstid afhængigt af det land, man søger visum til. Vi anbefaler derfor, at man i god tid undersøger dette, især hvis man på rejsen besøger flere forskellige lande. Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner ved indrejse på enkeltbilletter - dette kan man undersøge via de respektive landes repræsentationer, som du kan finde på www.um.dk. Her finder man også visumregler for de enkelte lande. Ved rejser for mindreårige uden forældre/værge anbefales et, at man finder nærmere information samme sted. Man skal ligeledes være særligt opmærksom på regler om rejser med særbørn med delt forældremyndighed, hvor kun den ene forældre deltager på rejsen.

Såfremt man indenfor de seneste 6 måneder har besøgt et land med gul feber, skal man undersøge, om der til rejsemålet er særlige indrejsekrav ift. dokumentation af gul feber vaccination. Tjek vaccinationsanbefalinger på www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk/Vaccination.

 

 

Alt Rejsers ansvar ved visumansøgning:

Alt Rejser optræder som agent for de benyttede konsulater, ambassader m.v. og kan ikke garantere, at en ansøger får visum, såfremt de relevante myndigheder vurderer, at der måtte være hindringer for dette.

Alt Rejser har ingen direkte indflydelse på behandlingen af ansøgninger ved konsulater, ambassader m.v. og påtager sig intet ansvar, såfremt et lands repræsentation uden varsel ændrer reglerne eller forlænger ekspeditionstiden i henhold til aftalen med kunden, da Alt Rejser blot fungerer som formidler i processen.

Ved modtagelsen af viseringer, bedes du venligst kontrollere, at alle oplysninger er korrekte.

Et bestilt visum kan ikke refunderes, når ansøgningsprocessen er sat i gang.

 

Forsendelse af pas:

Alt Rejser indleverer viserede pas til forsendelse efter kundens valg men er ikke ansvarlig for forsendelsens forløb efter indlevering til den valgte formidler – selve forsendelsesformen er kundens ansvar.

 

Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende  opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarligt.

 

 

Rejsende der er bevægelseshæmmede

Det er vigtigt, at man forud for bestilling af sin rejse giver Alt Rejser alle nødvendige og relevante oplysninger om eventuelle særlige behov, således at bureauet kan vejlede om rejsen, og om hvor vidt hele eller dele af denne vil være egnet.

 

 

GENERELLE BETINGELSER

 

Afbestillings og rejseforsikring

Vi anbefaler kraftigt, at du tegner en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest ved betaling af rejsen/depositum. Ligeledes er det vigtigt, at man har en rejseforsikring, der under hele rejsen dækker udgifter f.eks. til hjemtransport, sygdom og ulykke.

Alt Rejser formidler salg af disse forsikringer og modtager provision af Europæiske rejserforsikring. 

 

 

Fremmøde i lufthavnen

Det anbefales, at man møder op i lufthavnen to timer før afgang. Det gælder også, selvom man har foretaget online-check-in. Man skal altid dobbelttjekke check-in tider på lufthavnens hjemmeside.

Man skal holde sig orienteret om rejsetidspunkter og eventuelle ændringer af disse (på både ud- og hjemrejse). Det kan man gøre via flyselskabernes hjemmeside eller via www.tripcase.com. Når man møder op i lufthavnen, skal man ligeledes holde sig løbende opdateret om afgangssted og -tid, f.eks. ved straks efter ankomst til en lufthavn at konsultere oversigtsskærmene. Kontakt lufthavnspersonalet i tilfælde af tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra – der er ofte ændringer.

Husk, at gøre opmærksom i check-in-køen, hvis der er risiko for ikke at kunne nå at have afsluttet check-in i tide. Såfremt man ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal man rette henvendelse til den leverandør, der står for arrangementet (se kontaktdata på voucher) og oplyse om det senere fremmøde. Kan man ikke få fat i dem eller finde en tilfredsstillende løsning, skal man kontakte Alt Rejser med det samme - i modsat fald kan man risikere, at reservationen bliver annulleret og således hverken kan benyttes eller refunderes.

Flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Såfremt man ikke gør dette, vil luftfartselskabet annullere de resterende flystrækninger. Man kan derfor aldrig vælge kun at anvende enkelte strækninger af en flyrejse (f.eks. hjemrejsen alene). Alt Rejser har intet ansvar for eventuelle tab, herunder omkostninger til nye billetter, som en ukorrekt benyttelse af flybilletter måtte medføre. Udebliver man fra en flyafgang eller dele af en rejse, godtgøres der intet som følge heraf. Delvist brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke.

 

 

Ordensbestemmelser

Man skal som rejsende rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for vores leverandører som f.eks. hoteller, lufthavnen og transportmidler. Man skal optræde således, at ens medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan upassende opførsel føre til, at man bortvises fra videre deltagelse i rejsen. Man vil i disse tilfælde selv være ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf.

I tilfælde af bortvisning er man ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf. Alt Rejser er ikke ansvarlig for offentlig myndighedsudøvelse, herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling overfor rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Man vil i sådanne situationer selv være ansvarlig for de udgifter, der påføres, og vil ej heller kunne gøre krav gældende overfor Alt Rejser eller være berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf.

 

 

Pris og betaling:

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entréer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

 

 

Manglende betaling

Hvis man ikke betaler rejsens fulde pris ved aftalens indgåelse, skal man indbetale restbeløbet på det tidspunkt, der er angivet i tilbuddet, dog senest 8 uger før afrejse. Hvis beløbet ikke er Alt Rejser i hænde på forfaldstidspunktet, har Alt Rejser ret til at annullere aftalen. Indbetalt depositum samt delbetalinger refunderes i så fald ikke.

 

 

Overdragelse af rejsen

Rejser kan ikke overdrages, da Alt Rejser er underlagt underleverandørers restriktive regler. Dette betyder blandt andet, at man ikke kan ændre navn på flybilletter. Hvis overdragelse har betydning for rejsen, skal man specifikt gøre opmærksom på dette ved bestilling af rejsen.

 

 

Lokale skatter/afgifter

På rejsemålene kan der forekomme opkrævning af lokale gebyrer, entréer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler. Disse beløb afregnes derfor lokalt.

 

 

ÆNDRING AF DEN INDGÅEDE AFTALE FOR PAKKEREJSER

 

Prisændringer

Alt Rejser kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejser, hvis der sker ændringer i:

 

 • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
 • skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
 • valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

 

 

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

200 DKK + 50 DKK

3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK

3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00

Kursændring:

3.0 til 3.1

(3000 DKK / 3.00)*3.1

3100 DKK

 

Meddelelse om forhøjelse af prisen skal oplyses snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet, og senest 20 dage før afrejsen.

 

 

Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse

Flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke ændres, når de er bestilt og betalt (ikke-refunderbare billetter). Den del af pakkerejsens pris, som flybilletten udgør, vil derfor gå tabt, hvisman ønsker at ændre en pakkerejse efter betaling.

Hvis man ønsker at ændre i antal deltagere, rejsedatoer eller værelsesfordeling vil dette påvirke rejsens pris, og ekstraomkostninger forbundet med sådanne ændringer skal betales inden afrejse på en dato fastsat af Alt Rejser.

Hvis Alt Rejser må aflyse rejsen, eller hvis rejsen ikke kan gennemføres som aftalt, informeres der om dette hurtigst muligt. Informationspligten gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller. Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har den rejsende ret til at modtage et nedslag i prisen.

Er de ændringer, som Alt Rejser  foretager i aftalen, væsentlige, eller aflyses rejsen, uden at dette skyldes den rejsendes egne forhold, kan aftalen ophæves og det indbetalte beløb tilbagebetales. Den rejsende kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, forudsat at Alt Rejser uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Den rejsende skal inden for den fastsatte frist underrette Alt Rejser om sit valg efter at have modtaget meddelelse om ændringen. Giver man ikke besked inden for fristen, anses det som en accept af ændringerne.

 

 

Kundens ændringer af pakkerejsen EFTER aftalens indgåelse

Ønsker man at foretage ændringer i pakkerejsen, skal man kontakte Alt Rejser hurtigst muligt. Hvis det efter Alt Rejsers underleverandørers regler er muligt at ændre pakkerejsen, skal den rejsende selv afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Alt Rejser er ikke forpligtet til at foretage ændringer i en bestilt rejse.

Hvis en ændring jævnfør reglerne ikke er mulig, og man fortsat gerne vil ændre sin rejse, betragtes dette som en afbestilling af pakkerejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en ny bestilling.

 

 

Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 18

 

 

Afbestilling af pakkerejsen

Når depositum er betalt, udstedes flybilletten, og herefter kan den normalt ikke refunderes. For pakkerejser samt rejser, hvor hotelophold eller tur er arrangeret gennem Alt Rejser, og som er accepteret ved hel eller delvis betaling, skal der betales gebyr ved annullering og ændring. Gebyrets størrelse afhænger af de regler, der er fastsat af Alt Rejsers underleverandører samt Alt Rejsers generelle gebyr.

 

 

Hvor intet andet er aftalt, gælder følgende regler:

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse mistes den delbetaling, der er foretaget ved reservation - dog minimum kr. 1500,- per person.

Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage før afrejse mistes minimum 50 % af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse mistes hele rejsens pris.

 

Vær opmærksom på, at en del af de produkter, Alt Rejser sælger er underlagt meget restriktive regler fra bureauets underleverandører og vil derfor ikke kunne refunderes, ændres eller overdrages efter reservation. Dette vil tydeligt fremgå af bestillingen. Når rejsen er påbegyndt, vil de produkter og flybilletter, der er indeholdt i rejsen, ikke kunne refunderes. Alt Rejser anbefaler derfor altid, at man tegner en afbestillingsforsikring.

 

Man kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden pakkerejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre tilsvarende alvorlige begivenheder på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette. Vurderingen af, om en begivenhed kvalificerer til ansvarsfri afbestilling, vil blive foretaget med hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet eller lignende danske myndigheder. Man har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris men ikke yderligere kompensation.

 

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis man ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan man ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller man alligevel, træder Alt Rejsers almindelige afbestillingsregler jf. ovenstående eller som anført i det afgivne tilbud i kraft. Dette betyder, at der som oftest ikke er noget at refundere.

 

 

Mangler ved rejsen og reklamation

Konstaterer man mangler efter en rejses begyndelse, skal man straks efter konstateringen klage til den underleverandør, der er oplyst på voucheren. Hvis problemet ikke bliver løst til fuld tilfredshed, skal man kontakte Alt Rejser med det samme, så bureauet får mulighed for at afhjælpe manglen.

Undlader man at klage på behørig vis som beskrevet ovenfor, vil dette have konsekvenser for retten til efterfølgende at kunne påberåbe manglen og for retten til at opnå kompensation.

Husk det er den rejsendes pligt inden afrejsen at have læst alle rejsedokumenter grundigt igennem, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

 

 

Afhjælpning

Tilbyder Alt Rejser eller vores underleverandør at afhjælpe manglen på tilfredsstillende vis, kan man ikke kræve afslag eller hæve aftalen, hvis afhjælpningen sker i rimelig tid, er uden omkostninger for den rejsende og samtidig ikke er en væsentlig ulempe.

 

 

 

Begrænsninger I Alt Rejsers erstatningsansvar i tilfælde af død, tilskadekomst, forsinket, bortkommet eller ødelagt bagage:

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

 

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR-kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

 

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

Ovenstående medfører, at man ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette dine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Husk, at man i lufthavnen skal have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport.

Kravene skal rettes, så snart man opdager, at bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrektgennemførelse.

Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du skal have en gennemskuelig klageadgang, har du altid har ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa- og / eller Montrealkonventionen.

Foregår din transport med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget din bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU lovgivning eller internationale konventioner, begrænser Altrejser sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

 

Flight only

Når man køber en flybillet alene, er man ikke dækket af loven om pakkerejser. Man skal derfor nærlæse tilbud og andre medfølgende papirer omhyggeligt, da det er disse, der bestemmer indholdet af en aftale. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst i tilbuddet. Denne pris er en såkaldt dags dato-pris, og den anførte pris er derfor et tilbud, som skal accepteres ved betaling samme dag, som reservationen foretages. Betales billetten ikke samme dag, gælder den fortsat som en uforpligtende reservation, men skal prissættes på ny ved betaling, og prisen kan være ændret væsentligt i denne periode.

 

Bemærk at Alt Rejser sælger billetterne på flyselskabets vegne og derfor ikke er aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er aftaleparten, og som leverer flyrejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende en flyrejse skal rettes mod flyselskabet, f.eks. som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

Såfremt et flyselskab går konkurs (og man har en flybillet t/r til Danmark) betyder ovenstående, at man kan rette sit krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at man kommer hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der er midler tilbage i puljen, vil man kunne få refusion af en billet, man ikke kan benytte på grund af konkursen (der er dog en vis selvrisiko).

 

Reklamation efter hjemkomst:

Krav om erstatning, afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af AltRejser, skal i rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Alt Rejser. Hvis man fremsætter krav som følge af mangelfuldt landarrangement senere end en måned fra det tidspunkt, hvor man blev bekendt med den pågældende mangel, har man mistet retten til at påberåbe sig den pågældende mangel.

Eventuelle klager kan sendes til info@altrejser.dk

 

 

Modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation:

Ved fremsendelse af en reklamation skal man oplyse, om man har søgt om erstatning eller kompensation fra luftfartsselskabet på grundlag af EU forordning om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der regulerer dette forhold. Såfremt man har modtaget erstatning og/eller kompensation fra luftfartsselskabet, har Alt Rejser ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser i den erstatning og/eller kompensation, som er modtaget fra dem.

 

 

Klageadgang, pakkerejser

Hvis ikke der kan opnås enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ved klage til Alt Rejser, kan man indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte, tlf. 45461100.

Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Altrejsers e-mailadresse er til brug herfor info@altrejser.dk.

 

 

Klageadgang, flight only

Ønsker man at klage over mangler ved en flyrejse, skal man kontakte enten Forbrugerklagenævnet eller Trafikstyrelsen.  Sidstnævnte tager sig af klager i henhold til EU-forordning 261/2004, der fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser.

 

 

Værneting

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved domstolene i København til endelig afgørelse og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

 

Garanti i Rejsegarantifonden

Alt Rejser har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af kunders betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte

Rejsegarantifond nr. 150

Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620