Visum til heleverden og Kulturrejser

Krydstogter

BETINGELSER FOR KRYDSTOGTER


Rejserne i dette program er arrangeret af Alt Rejser A/S København i samarbejde med lokale turarrangører.

Tilmelding: kan ske mundtligt eller skriftligt.
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum, bekræfter kunden samtidig at have modtaget vor aftalebekræftelse og accepteret de i brochuren oplyste vilkår for rejsen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne som angivet i passet.

Depositum: Samtidig med tilmeldingen, dog senest 3 dage efter bekræftelse, indbetales et depositum på 50% af rejsens pris pr. person samt visa gebyr, medmindre andet er anført for den pågældende rejse. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Bestiller man mindre end 80 dage før afrejse, skal hele beløbet indbetales ved modtagelsen af faktura.

Slutindbetaling: Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 80 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført.

Rejsens pris: Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser, samt skatter, afgifter m.v. Hvis ikke andet er anført, er rejseprisen baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse.

Ændringer: En ændring betragtes som en af- og nybestilling.Afbestilling: Medmindre andet er anført gælder følgende:
– mere end 80 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med et fradrag af indbetalte depositum.
– 80-50 dage før afrejse: 50% af rejsens pris er tabt.
– Mindre end 50 dage før afrejse: hele rejsens pris er tabt.
OBS! Udgifter for visum, afbestillingsforsikring samt gebyr for anbefalet post kan ikke refunderes.

Afbestilling ved akut sygdom: Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald. Afbestillingsforsikring udgør 6% af rejsens pris og betales sammen med depositum.

Rejseforsikring: Det anbefales på det kraftigste, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger i forbindelse med sygdom og ulykke, hjemtransport samt rejsebagage.

Personoplysninger: Kunden samtykker i forbindelse med indgåelse af aftalen til, at rejsebureauet videregiver kundens indtastede data til de relevante underleverandører, herunder luftfartsselskaber, hoteller mv. Rejsebureauet videregiver alene oplysninger på kunden, der er nødvendige for aftalens gennemførelse.

Arrangørens ansvar: Alt Rejser A/S optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder med hvilke der samarbejdes. Alt-Rejsers ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik.
Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.
Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. DKK 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere.

Kundens ansvar: Kunden er forpligtet til at selv drage omsorg for, at pas, visumkrav og andre formaliteter er bragt i orden før afrejsen, samt at kontrollere at for- og efternavne i billetter, visum og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens.
Kunden er forpligtet til at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirm) ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette, har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav. Kunden er forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter manglens konstatering reklamere til rejsebureauet, dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen.
Passagerer, der udebliver fra aftalte afgangssteder og/eller tidspunkter, eller ikke kan tiltræde rejsen pga. ugyldige rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente godtgørelse af nogen art.

Pas, visum og vaccinationer: Kontakt din læge, Statens Seruminstitut www.ssi.dk , eller Udlandsvaccinationen (tlf. 70220702).Alle oplysninger om pas-, visa- og vaccinationsbestemmelser gælder for danske statsborgere. Er den rejsende ikke dansk statsborger, opfordres til, før bestilling af rejsen, at søge oplysninger hos ambassade/konsulat og evt. Seruminstituttet om indrejsebetingelser. Rejsende med
udenlandsk statsborgerskab bør oplyse dette til rejsebureauet ved bestillingen. Undlades en sådan oplysning, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende.

Overdragelse af rejsen: Overdragelse af rejsen til en anden person, er pga. regler der gælder ydelser leveret af vore underleverandører, ikke tilrådeligt. Vi henviser derfor til de almindelige afbestillingsregler.

Ændringer/aflysninger: Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure eller lignende forhold). Hvis kunden ikke ønsker at deltage i en anden rejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Yderligere krav kan derefter ikke gøres gældende.

Prisændringer: Arrangøren har iflg. loven ret til at forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser.

Værneting: Sø- og Handelsretten i København.

Klagenævn i forbindelse med pakkerejser: Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte.
http://www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/

Teknisk arrangør: Alt Rejsebureau A/S. Medlem af rejsegarantifonden nr. 182.
Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620