Visum til heleverden og Kulturrejser

Flybillet

BETINGELSER FOR KØB AF FLYBILLET UDEN PAKKEREJSE

Almindelige regler for salg af flybilletter

Lavprisbilletter


Restriktionerne og eventuelle andre vilkår for lavprisbilletter vil være anført på bekræftelsen/fakturaen. Bemærk, at disse billetter ofte ikke kan afbestilles eller ændres, uden at hele eller store dele af billetprisen er tabt.
Hvis De ønsker at drage fordel af de mange billigbillettyper, der findes på markedet og kombinere sådanne billettyper på forskellige strækninger i verden, skal disse altid udstedes på separate dokumenter (billetter). Da disse billettyper normalt ikke kan ændres og/eller refunderes, betyder det, at De selv bærer risikoen for, at De på grund af forsinkelser ikke når Deres næste forbindelse.

Særlig fleksibilitet

Normalt har De kun fuld fleksibilitet ved 1. og business class-flybilletter – de såkaldte „normal fares“. Der findes dog nogle få andre billetter, der kan give Dem en rimelig fleksibilitet.
Såfremt De udover den i bestillingen anførte rejserute har ønsket særlige krav om fleksibilitet opfyldt, skal dette være anført på Deres bekræftelse/ faktura. Mangler denne oplysning, skal De omgående, efter modtagelsen af bekræftelsen, reklamere til rejsebureauet for at tjekke, om der eventuelt foreligger en fejl eller misforståelse.

Ungdoms- og studenterbilletter

Specielt ungdoms- og studenterbilletter har forskellige begrænsninger med hensyn til alderskrav og fleksibilitet.
Oplysninger om alder og studiekort skal altid kunne dokumenteres. De bærer selv ansvaret for de følger, de ukorrekte oplysninger til rejsebureauet kan få for Dem.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom, død m.v.
Da stort set ingen andre end business class billetter kan ændres eller annulleres omkostningsfrit, og da De i hvert fald inden for perioden før afrejsen altid vil tabe hele Deres indbetaling, hvis De ikke kan rejse, anbefaler vi Dem at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostningerne. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens police samt vilkår.

Navne på flybilletter

De må selv drage omsorg for, at bureauet får det/de fulde og korrekte navn/e på Dem selv og dem, De eventuelt også bestiller for. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de relevante pas.
Kunstnernavne, kaldenavne, mellemnavne etc. må ikke anvendes i flybilletter, idet det kan føre til afvisning ved check-in til flyet.
Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre.
Check altid straks billetterne, så snart De har modtaget disse.

Personoplysninger

Kunden samtykker i forbindelse med indgåelse af aftalen til, at rejsebureauet videregiver kundens indtastede data til de relevante underleverandører, herunder luftfartsselskaber, hoteller mv. Rejsebureauet videregiver alene oplysninger på kunden, der er nødvendige for aftalens gennemførelse.


Flytider i rejseplanen og billetten

De i billetten og i rejseplanen anførte tider er angivet i lokal tid.
Flyplaner og rejseplaner er ofte udarbejdet lang tid i forvejen , og der kan ske ændringer – oftest pr. 1. april og 1. oktober, hvor selskaberne ændrer deres afgangs- og landingstider samt ved overgang til sommertid. Kontroller derfor altid straks de udleverede eller fremsendte billetter. Afviger disse fra Deres oprindelige bestilling/bekræftelse, og har De ikke tidligere modtaget meddelelse om sådanne ændringer i flyveplanen, bør De omgående kontakte bureauet, således at eventuelle fejl kan opdages straks og inden afrejsedatoen.

Åbne billetter

For nogle billetters vedkommende kan man lade hjemrejsetidspunktet stå åbent. Det betyder, at denne flystrækning ikke er forudreserveret, og at man derfor undervejs kun kan få en reservation på det ønskede fly og på en bestemt dato (eventuelt periode), såfremt der er plads.
Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for, at De ikke kan få plads på flyet den ønskede dag eller periode – selv om De har nævnt denne ved bestillingen, men ikke ønskede at reservere – ligesom bureauet ikke kan lastes, såfremt De af den grund ikke kan få refunderet den pågældende strækning, får ekstraudgifter til nye billetter til eventuel alternativ transport, eller der påløber Dem andre omkostninger af den grund.

Ændringer

For en del billetters vedkommende kan der undervejs foretages ændringer i de oprindelige bookinger mod et gebyr. Heller ikke i sådanne tilfælde kan rejsebureauet holdes ansvarligt, såfremt De ikke kan få plads på flyet til en senere eller tidligere dato eller til alternative strækninger.

OBS!. I højsæsonen kan det ofte være problematisk at få plads på hjemvejen. Ved åbne strækninger er det derfor hensigtsmæssigt at beregne nogle ekstra dage og/eller forsøge at reservere så tidligt som muligt.

OK i billetten betyder, at luftfartsselskabet har bekræftet at have booket den af Dem for en given dato reserverede transport. Bliver De afvist fra flyet, hvortil De har bekræftet booking og gyldig billet, på grund af overbooking, træder kompensationsreglerne ifølge EU-lovgivningen i kraft, når De flyver fra en EU-lufthavn eller med et i EU hjemmehørende selskab fra et 3. lands lufthavn. Luftfartsselskabet skal gøre Dem bekendt med Deres rettigheder ifølge disse regler.

Genbekræftelse

Mange luftfartsselskaber kræver genbekræftelse af Deres booking senest 72 timer, inden returrejsen påbegyndes, eller hvis et rejseforløb undervejs er blevet afbrudt (bortset fra mellemlandinger). Dette gælder også, når De har (ok) i billetten, det vil sige en fast reservation. De er selv ansvarlig for, at behørig genbekræftelse er foretaget. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarligt for, at luftfartsselskabet på grund af manglende genbekræftelse har benyttet sig af sin ret til at disponere over Deres plads. Dette kan så – hvis ikke Deres billet har en indbygget mulighed for ændringer f.eks. mod et gebyr – medføre, at De ikke længere kan bruge Deres billet, og at De må købe en ny. Refundering af den ikke benyttede strækning kan normalt ikke forventes.

Hvor kan man genbekræfte?

De kan genbekræfte Deres flyvning gennem autoriserede rejsebureauer og større flyselskaber, men det må anbefales, at det sker ved direkte henvendelse til det flyselskab, De skal flyve med. Herved får De ikke alene sikkerhed for, at De stadig er booket på den relevante flyafgang, men De får også straks meddelelse om eventuelle ændringer af flyveplanen m.v.

Check-in tid:

Check-in tiderne i Europa har normalt været 1 time før flyafgang. Ved oversøiske destinationer er check-in tiderne gennemgående noget længere. På grund af øgede sikkerhedscheck i alle lufthavne i verden, kan disse tider nu være væsentligt længere end tidligere. Det er op til de enkelte lufthavne og/ eller flyselskaber at bestemme check-in tid.
Vær altid i lufthavnen i god tid, så De ikke kommer for sent til flyet. Der er ofte lange køer, både ved check-in pultene og ved efterfølgende sikkerhedskontroller.
I Deres rejseplan oplyser bureauet de ved rejseplanens udfærdigelse kendte regler herfor. Disse kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne eller lufthavnsadministrationen. Det anbefales derfor altid allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn eller senest ved genbekræftelse at forhøre sig om afgangsterminalen og de aktuelle check-in tider, så der kan tages højde herfor til hjemrejsen.

Formaliteter

 

Pas og visa

Rejsebureauet oplyser Dem de gældende regler/krav for danske statsborgere. Disse krav har ofte nøje sammenhæng med rejsens rute og længde. Har De planer om at ændre Deres rejserute eller eventuelt forlænge Deres rejse, kan der gælde andre regler. Sådanne formalia kan også ændres mellem bestillings- og afrejsetidspunkt.
Bemærk : Der stilles ofte krav om transitvisum.
Passet skal uden for EU-landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen.
Husk: Også til Schengen-landene – EU-lande, der dog ikke omfatter England og Irland – hvor der normalt ikke længere er grænsekontrol – skal gyldigt pas medbringes, da kun pas anerkendes som gyldig identifikation ved politikontrol, lufthavnens billetkontrol eller hotelcheck-in.
Rejsende, der ikke har dansk pas, men opholdstilladelse i Danmark, fremmedpas og/eller et gyldigt indrejsevisum til et Schengenland, skal medbringe disse på hele rejsen og kunne forevise disse ved enhver kontrol.
De er forpligtet til selv at drage omsorg for, at pas og visumkrav er bragt i orden og til at give bureauet oplysning herom, såfremt De selv, eller en for hvem De bestiller rejsen, ikke har dansk pas, så bureauet specielt kan vejlede sådanne rejsende.
Det anbefales, at udenlandske statsborgere, inden rejsens bestilling hos konsulatet eller ambassaden, undersøger, om der kræves visa for indrejse i det eller de pågældende lande, rejsen går til og/eller, hvor der er transitophold.

Medicinattest

Rejsende, der bruger medicin, der indeholder stærkt euforiserende stoffer, bør spørge apoteket til råds angående en medicinattest til rejsebrug, Ved udstedelse af medicinattest skal forevises recept og pas på apoteket.

Vaccinationer

Rejsebureauet giver Dem oplysning om eventuelle obligatoriske vaccinationskrav vedrørende Deres rejse. Oplysninger om forebyggende vaccinationer eller medicin samt oplysninger, der vedrører rejsende, der ikke har dansk pas, kan fås hos egen læge eller f.eks. hos Udlandsvaccinationen i København eller hos andre danske vaccinationscentre (se www.ssi.dk).
Såfremt bureauet alligevel giver oplysning om eventuelle forebyggende vaccinationer, malariamedicin m.v. sker det som ren service og uden ansvar for, at der kan være andre anbefalinger fra lægelig side.

Forsikringer

Til alle lande, hvor De ikke er dækket af det gule sygesikringskort, bør De sikre Dem, at der er tegnet en rejseforsikring, der dækker omkostninger ved behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage.
Obs. Forretningsrejsende og rejsende, der påtænker at udføre jobs af en eller anden art (vindrueplukning etc.) undervejs, er aldrig dækket af det gule sygesikringsbevis og forsikring herfor bør tegnes i bureauet, hvis ikke kunden har tegnet en sådan relevant forsikring i forvejen. Det kan være utrolig dyrt at blive syg i udlandet, hvis man ikke har en rejseforsikring, der dækker sygdoms- og eventuelle hjemtransportomkostninger. En forsikring bør også indeholde en vis dækning for ansvar, idet rejsende ved almindelige uheld i udlandet kan være usat for endog meget store krav for person- og tingskade.
Undersøg derfor altid Deres forsikringsforhold nøje før afrejsen.
Fra 1/1 2010 er det muligt at tilkøbe konkurssikring af flyselskab ved fly alene på ferierejse. 20,- til Rejsegarantifonden. Kontakt os venligst hvis De ønsker dette tilkøb.

Skatter og afgifter

En del skatter skal påføres selve flybilletten. Disse er således inkluderet i den pris, som De skal betale for billetten. Der er imidlertid en del lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil rejsebureauet angive disse og deres (omtrentlige) størrelse i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og de kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen. Skatterne varierer fra land til land. Der kan forekomme udstedelses- og andre gebyrer.

Prisforhøjelser/-nedsættelser

I dag er der ofte pludselige kampagner fra flyselskabernes side. Bureauet vil i videst mulige omfang tilgodese kunderne – og såfremt det er muligt lade prisnedsættelser komme Dem til gode. Efter billetten er udstedt, er det normalt ikke muligt at imødekomme ønsker om at gøre brug af en pludseligt opstået billigere kampagnepris.
Flyselskaberne kan også – med de i dag gældende regler – forhøje priserne for allerede bestilte (men endnu ikke fuldt ud betalte) billetter uden videre varsel til bureauet og dets kunder. Bureauet tager derfor forbehold for prisforhøjelser, der er blevet pålagt billetterne mellem bestillingstidspunktet og afrejsen, og som det ikke har haft mulighed for at afvende eller afbøde.
Bureauet vil naturligvis meddele Dem prisforhøjelsen hurtigst muligt efter, at det selv har fået kendskab hertil og angive årsagen hertil.

Bemærk venligst: Ved salg af flybilletter optræder rejsebureauet som formidler for det/de i transporten deltagende luftfartsselskaber. Det eller disse selskaber er alene ansvarlige for den kontraktmæssige gennemførelse af transporten. Rejsebureauet er kun ansvarligt for fejl, som bureauet selv kan lastes for, som f.eks. fejl i billetterne eller ukorrekt eller ufuldstændig rejserådgivning.

Reklamationer

Fejl eller mangler ved bookingen eller i billetten bør hurtigst muligt efter, De har konstateret dem, meddeles bureauet, så det kan få mulighed for at afhjælpe disse og med så lidt ulempe som muligt for Dem. Mangler under eller ved selve transporten bør påklages straks til transportøren. De er altid velkommen at kontakte bureauet for råd og vejledning. Klagenævn i forbindelse med køb af flybillet uden pakkerejse: Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. http://www.forbrug.dk/

Værneting/lovvalg
Sø- og Handelsretten i København.


 
Alt Rejser
Email: sales@altrejser.dk
Phone: +45 33122030
Url:
cash, credit card
Vesterbrogade 6 D
København V, 1620